Na parterze znajdują się trzy stanowiska komputerowe, na których bezpłatnie można korzystać z Internetu. Przy pierwszej wizycie należy zapoznać się z Regulaminem Korzystania z Komputerów i Internetu.

Ponadto czytelnicy wyposażeni w odpowiednio skonfigurowane laptopy mogą bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. W tej sytuacji prosimy zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza.


REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KOMPUTERÓW I INTERNETU
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WYRYKACH

§ 1. Zasady korzystania

 1. Prawo do korzystania z komputerów i Internetu mają wszyscy niezależnie od tego, czy są czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z dostępu do komputerów i internetu jest bezpłatne.
 3. Dozwolone jest korzystanie z komunikatorów, czatów oraz gier. Pierwszeństwo jednak mają osoby poszukujące informacji. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z internetu dla celów rozrywkowych, a kolejna osoba chce korzystać dla celów informacyjnych, bibliotekarz może nakazać zwolnienie stanowiska komputerowego.
 4. Podstawą do korzystania z usług internetowych jest wpisanie się do listy osób korzystających z komputerów i Internetu u dyżurującego bibliotekarza. Należy wpisać datę, imię i nazwisko, stanowisko komputerowe, godzinę rozpoczęcia oraz po zakończeniu sesji godzinę zakończenia.
 5. Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.
 6. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera lub jeśli istnieje konieczność dokończenia rozpoczętej pracy.
 7. Stanowisko komputerowe może zajmować jedna lub dwie osoby.
 8. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
 9. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 10. Wyniki pracy można zapisać na na własnych nośnikach danych, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi. Pozostawione przez użytkownika pliki własne na dysku komputera zostaną usunięte. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 11. Kończąc sesję z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane oraz zobowiązany jest zostawić komputer w konfiguracji zastanej.

§ 2. Odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
 2. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 3. Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.

§ 3. Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu,
zbiorów multimedialnych i programów użytkowych

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera.
 2. Instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika lub pobranego z internetu.
 3. Wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.
 4. Łamania zabezpieczeń systemu i korzystania z programów usuwających te zabezpieczenia.
 5. Samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 6. Wykorzystywania Internetu do:
  a) przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
  b) wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 7. Spożywania posiłków i picia napojów, głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 4. Przepisy końcowe

 1. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów Regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.