UCHWAŁA NR XXXI/151/17
RADY GMINY WYRYKI

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.406 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn.zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyryki.

§ 3.

Traci moc uchwała: Nr XLIII/2522014 Rady Gminy Wyryki z dnia 30 października 2014 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach wraz z załącznikiem do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/151/17
Rady Gminy Wyryki
z dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, zwana dalej ,,Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury.
 2. Biblioteka działa na podstawie:
  1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz.642z późn. zm.)
  2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.)
  3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.)
  4) niniejszego Statutu

§ 2.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury dla której organizatorem jest Gmina Wyryki.
 2. Nadzór merytoryczny nad biblioteką wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1, prowadzonego przez Organizatora.

§ 3.

 1.  Biblioteka używa pieczęci:
  1) podłużnej o pełnym brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, 22-205 Wyryki, woj. lubelskie, NIP 565-15-02-188, REGON 060318741;
  2) owalnej, służącej do stemplowania zbiorów zawierająca w otoku napis: Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Nr………

§ 4.

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Wyryki-Połód 201.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 5.

 1. Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego.
 2. Prawo korzystania z biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie.
 3. Do podstawowych zadań biblioteki należy:
  1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących gminy i regionu;
  2) obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacja książki i czytelnictwa;
  3) organizowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki, sztuki, nauki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy i jej tradycji;
  4) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, placówkami oświatowo – wychowawczymi, stowarzyszeniami twórczymi i społecznymi, fundacjami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy;
  5) biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania naukowych, dydaktycznych i kulturalnych potrzeb społeczności gminy i realizacji zasad polityki bibliotecznej;

§ 6.

 1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną i służy do:
  1) zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych, informacyjnych, kulturalnych, oświatowych i naukowych mieszkańców gminy Wyryki;
  2) upowszechniania wiedzy i nauki.2. Warunki i sposób korzystania ze zbiorów biblioteki określa Regulamin zatwierdzony przez dyrektora biblioteki.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 7.

 1.  Na czele biblioteki stoi dyrektor, który zarządza instytucją, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań.
 2. Dyrektora biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wyryki na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dyrektor wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 4. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu biblioteki.

§ 8.

 1. Wynagrodzenie pracowników jest określone na podstawie Regulaminu wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora biblioteki.

§ 9.

 1.  Biblioteka realizuje swoje zadania w siedzibie głównej,mieszczącej się w Wyryki-Połód 201.
 2. Poza siedzibą główną funkcjonuje Filia Biblioteki w Horostycie.

§ 10.

Przy bibliotece i jej filii mogą działać koła przyjaciół biblioteki, towarzystwa i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 11.

 1.  Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka jest zaliczana do samorządowego sektora finansów publicznych.
 3. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej, w szczególności na:
  1) wyposażenie,
  2) zakup materiałów bibliotecznych,
  3) doskonalenie zawodowe pracowników,
  4) wynagradzanie pracowników,
  5) utrzymanie i eksploatację majątku.
 4. Biblioteka może pozyskiwać środki finansowe z:
  1) dotacji Organizatora,
  2) dotacji z budżetu państwa,
  3) spadków, zapasów, darowizn od osób fizycznych i prawnych,
  4) innych źródeł,

§ 12.

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej biblioteki określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406 z późn.zm.)

§ 13.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej biblioteki służy do realizacji celów statutowych.

§ 14.

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan działalności biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Plan działalności biblioteki zawiera: plan przychodów i kosztów, plan remontów i inwestycji oraz stan środków trwałych.

§ 15.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.poz.330 z późn.zm.) podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.