1.Nazwa podmiotu publicznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-11 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-11 r.

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Mateusz Czerniak
E-mail: biblioteka.wyryki@gmail.com
Telefon: 508 199 120

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie wszystkie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GBP Wyryki
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GBP Wyryki
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika GBP Wyryki.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dokumenty

Na stronach biblioteki znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

9. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

10. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W górnej, prawej części strony umiejscowiony jest pasek narzędzi „Ustawienia dostępności”, znajdują się tam pomocne opcje:

 • Powiększ tekst
 • Pomniejsz tekst
 • Tryb czarno-biały
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podświetlenie
 • Podkreślenie linków
 • Czytelny tytuł
 • Reset

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

11. Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki

 • Budynek Biblioteki ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z drogi wojewódzkiej nr 818.
 • Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez przeszklone drzwi.
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą dostać się do budynku bezpośrednio z chodnika.
 • Komunikację między piętrami zapewnia schodołaz dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku jest 13 toalet, z czego 4 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) dla osób głuchych.