Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrykach w celu wspomagania kontroli dostępu, zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie Biblioteki. Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie ogólnodostępną przestrzeń publiczną wewnątrz Biblioteki.

Monitoring jest oznakowany przy wejściu do Biblioteki oraz w holu.

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w bibliotece.


Klauzula informacyjna dla użytkowników Biblioteki

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki.
  2. Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece to iod.gbpwyryki@gmail.com.
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania są przepisy ustawowe biblioteki.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres ok 2 miesięcy, po czym są nadpisywane. Okres przechowywania może ulec wydłużeniu, jeżeli pojawi się potrzeba przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń mająca podstawę prawną.
  6. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
  7. Dane osobowe (wizerunek) nie będą udostępniane za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
  9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.